Opas młodego bydła opiera się w Polsce głównie na kiszonkach z kukurydzy lub traw uzupełnianych paszami treściwymi. Dla uzupełnienia bazy paszowej gospodarstw do dawek dla opasów można wprowadzać różne produkty uboczne dostępne na rynku. 

Ze względu na duży areał upraw jabłek w Polsce, jednymi z powszechniej dostępnych są wytłoki z jabłek, które pozostają po produkcji soku, cydru czy przecierów jabłkowych. Średnio zawartość suchej masy w świeżych wytłokach wynosi 15-30%, a w przypadku wytłoków prasowanych 30-45%. Jest to pasza o małej zawartości białka (kilka procent), a wysokiej cukrów i przede wszystkim włókna, a więc bardziej energetyczna. Wytłoki w suchej masie mogą zawierać dużo pektyn, które są dobrze rozkładane przez mikroorganizmy żwacza. Dużą wartością wytłoków jabłkowych są ich walory smakowe oraz wysoka zawartość w nich związków bioaktywnych (flawonoidów, karotenoidów), a te mogą pozytywnie wpływać na przemiany w żwaczu i zdrowie zwierząt. Stosując wilgotne lub suszone wytłoki w dawkach dla opasów, ze względu na ich energetyczny charakter, można nimi zastępować kiszonkę z kukurydzy lub śruty zbożowe. Aby jednak uzyskać dobre wykorzystanie tej paszy i całej dawki, niezbędne jest uzupełnienie paszami bogatymi w białko ogólne.

Cennymi komponentami dawek dla opasów mogą być  – wysłodki buraczane. Jako pasza dla zwierząt mogą być skarmiane w postaci świeżej lub konserwowanej – kiszonka, susz. Jest to pasza uboga w białko i tłuszcz, zawierająca stosunkowo dużo węglowodanów, w tym pektyn, które są dobrze trawione i wykorzystywane przez bydło. Wysłodki są zatem paszą o charakterze energetycznym, która może zastępować częściowo w dawkach kiszonkę z kukurydzy oraz śruty zbożowe. Wysoki stopień rozkładu substancji organicznej z wysłodków zapewnia dobre wykorzystanie przez bakterie azotu z pasz białkowych wprowadzanych razem z wysłodkami do dawek dla opasów. 

Produktem ubocznym, który w dawkach dla opasów może być cennym źródłem zarówno energii jak i białka jest wilgotny wywar zbożowy, a najczęściej kukurydziany. Jest to produkt uboczny z przemysłu spirytusowego. Średnio w wilgotnych wywarach zawartość suchej masy wynosi 30-40% i występuje w niej stosunkowo dużo białka. Specyfika składu chemicznego, szczególnie wilgotnego wywaru z kukurydzy, sprawia, że jest on bardzo dobrze trawiony i wykorzystywany przez zwierzęta przeżuwające. Zastosowany w dawkach jest bardzo dobrym źródłem energii i białka (do 30% w kg suchej masy) i może zastępować kiszonkę z kukurydzy i pasze treściwe, w tym białkowe.